Manga Magazine Guide

[I]


Ichi-nensei
[gakunen]
Website
Shogakukan
- First grade

Ichigo (Musume)
Nihon Bungeisha

Ichiraci Comics
[shoujo]
Monthly
Tosuisha
- Contains a fair amount of yaoi

Ichisuki Comics
[yaoi]
Tosuisha
- Merged into Ichiraci

IKKI
[seinen]
Website
Shogakukan
- Alternative manga magazine.