Manga Magazine Guide

[E]


E★2
[bishoujo]
Website
Asuka-Shinsha

EDGE
[yaoi]
Website
Akane Shinsha

Eledein Comic
Monthly / 1st
Kindai Eigasha

Elegance Eve
[josei]
Monthly / 26th
Website
Akita Shoten

Elegance Eve Special
[josei]
Even months
Website
Akita Shoten

Emerald comics
Website
Ohzora Shuppan

Eros Comics
[shoujo]
Oakla Shuppan

Evening
[seinen]
Kodansha
Notable series: Koi Kaze

EX
Outo Shobou

Eyes Comics
[shoujo]
Shueisha