Ai Kora Coming to an End in Shonen Sunday

According to Muhyojo, Kazurou Inoue's Ai Kora is coming to an end in Shogakukan's Weekly Shonen Sunday No.9 (2/6).