Gentosha Creates New Manga Bunko

On June 22nd, Gentosha Comics will launch a new manga bunko called... Manga Bunko.

Manga published under this bunko include Masatsu Note Taimashin by Kikuchi Hideyuki (story) / Saito Misaki (art), Seimaden by You Higuri, Kodoku Experiment by Yukinobu Hoshino, Koibito Purei by Benkyo Tamaoki, and more.