Nana Anime No.2 on Oricon

Volume 1 of Nana DVD ranks #2 on Oricon's weekly DVD ranking.