J LHLS Interviews Digital Manga CEO Hikaru Sasahara