Yoshimoto Kogyo Co., Ltd. to Enter the Manga Market, New Seinen Comedy Magazine Announced